Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

Cung cấp nhân công , lắp đặt hệ thống báo cháy cho phân xưởng 4. Hệ thống điện cho dự án xử lý nước thải nhà máy SS 3D Glass

 

💜 You have unread messages (4) from Ella! View Messages: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💜 Xóa
💜 You have unread messages (4) from Ella! View Messages: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💜
2022-08-29 18:16:41
x75gsh
💚 Доброго вечера,на вашу почту утвердили бесплатный билет. Примите в личном кабинете -> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57ce0f5484c5f9535cb0/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💚 Xóa
💚 Доброго вечера,на вашу почту утвердили бесплатный билет. Примите в личном кабинете -> https://forms.yandex.ru/cloud/62eb57ce0f5484c5f9535cb0/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💚
2022-08-14 17:34:15
nbzx0n
💗 Вручение приза,На имя отправили лотерейный билет. Пройдите в личном кабинете - https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💗 Xóa
💗 Вручение приза,На имя отправили лотерейный билет. Пройдите в личном кабинете - https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💗
2022-07-12 19:05:37
fbgoe7
💌 You have unread messages (4) from Belinda! Read now: https://clck.ru/eKKJw?h=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3- 💌 Xóa
💌 You have unread messages (4) from Belinda! Read now: https://clck.ru/eKKJw?h=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3- 💌
2022-03-23 22:07:38
qidqu0

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất